Криворізька початкова школа №218 Криворізької міської ради

 

Атестація педпрацівників: крок за кроком

 


Вдало проведена атестація сприяє не лише створенню комфортного психологічного клімату та довірчих стосунків у навчальному закладі, а й мотивує педагогічних працівників брати участь в атестаційному процесі. Тому керівнику закладу вкрай важливо ретельно підготуватися до атестації, провести її прозоро та організовано

Готуємося до атестації педагогічних працівників та проводимо її: крок за кроком

Обов'язки керівника навчального закладу

 √ До 20 вересня видати наказ про створення атестаційної комісії та затвердження її складу (п.2.1 Положення)

 Пам’ятайте, що: 

-атестаційна комісія створюється у складі: голови, заступника голови, секретаря, членів атестаційної комісії. Головою атестаційної комісії є керівник (заступник керівника) навчального закладу;  (п. 2.6 Положення) 

-кількість членів атестаційної комісії не може бути меншою п’яти осіб; (п. 2.6 Положення) 

-атестаційна комісія створюється на один рік до формування нового складу атестаційної комісії. Персональний склад атестаційної комісії протягом року може змінюватися. (п. 2.8 Положення) 

√ До 10 жовтня подати до атестаційної комісії навчального закладу список педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації, із зазначенням строків проходження підвищення кваліфікації.(п. 3.1 Положення) 

√ До 10 жовтня подати до атестаційної комісії навчального закладу подання про присвоєння певним педагогічним працівникам кваліфікаційних категорій, педагогічних звань та, за потреби, подання про позачергову атестацію працівників, які знизили рівень своєї професійної діяльності.(п. 3.1 Положення) 

Пам’ятайте, що: 

-позачергова атестація з метою підвищення кваліфікаційної категорії може проводитися не раніш як через два роки після присвоєння попередньої.(п. 1.8 Положення) 

√ Контролювати дотримання порядку проведення атестації педагогічних працівників у навчальному закладі.

(п. 3.24 Положення) 

√ До 1 березня подати до атестаційної комісії навчального закладу характеристики діяльності педагогічних працівників у міжатестаційний період. 

Характеристика повинна містити: 

-оцінку виконання педагогічним працівником посадових обов’язків;

-відомості про професійну підготовку працівника, його творчі та організаторські здібності, ініціативність, компетентність, організованість, морально-психологічні якості; 

-дані про участь працівника у роботі методичних об’єднань; 

-інформацію про виконання рекомендацій, наданих попередньою атестаційного комісією, тощо.

(п. 3.4 Положення) 

√ Якщо атестаційна комісія ухвалила позитивне рішення, то протягом п’яти днів після підсумкового засідання атестаційної комісії видати наказ про присвоєння кваліфікаційних категорій (встановлення тарифних розрядів). У триденний строк довести наказ до відома педагогічних працівників під підпис та подати копію наказу в бухгалтерію для нарахування заробітної плати. (п. 6.1 Положення) 

   Права керівника навчального закладу 

√ Ухвалювати рішення про розірвання трудового договору з працівником, який атестований як такий, що не відповідає займаній посаді, з дотриманням вимог законодавства про працю. 

Пам’ятайте, що: 

-розірвання трудового договору з працівником, який атестований як такий, що не відповідає займаній посаді, допускається у разі, якщо працівника неможливо перевести за його згодою на іншу роботу, яка відповідає його кваліфікації, у тому самому закладі; 

-наказ про звільнення або переведення працівника за його згодою на іншу роботу за результатами атестації може бути видано лише після розгляду його апеляцій (у разі їх подання) атестаційними комісіями вищого рівня з дотриманням законодавства про працю.(п. 6.3 Положення) 

Якщо керівник навчального закладу є головою атестаційної комісії, він має знати обов’язки та права атестаційної комісії 

  

 Обов’язки атестаційної комісії навчального закладу 

√ До 20 жовтня затвердити список педагогічних працівників, які атестуються, та графік роботи атестаційної комісії; ухвалити рішення щодо перенесення строк чергової атестації певних працівників (якщо є відповідні заяви працівників).(п. 3.2 Положення) 

Пам’ятайте, що: 

-рішення про перенесення атестації атестаційна комісія може ухвалювати і в інші строки. 

√ Ознайомити працівників, які атестуються, з графіком проведення атестації (під підпис). (п. 3.2 Положення) 

√ До 15 березня відповідно до затвердженого графіка вивчити педагогічну діяльність осіб, які атестуються, шляхом відвідування уроків (навчальних занять), позаурочних (позанавчальних) заходів педагогічних працівників, які атестуються, вивчення рівня навчальних досягнень учнів, вихованців з відповідних предметів; ознайомлення з навчальною документацією щодо виконання педагогічними працівниками своїх посадових обов’язків, їх участі у роботі методичних об’єднань, фахових конкурсах та інших заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи, тощо. (п. 3.3 Положення) 

√ Вести протоколи засідань атестаційної комісії. Кожен протокол підписують усі присутні на засіданні члени атестаційної комісії. 

Пам’ятайте, що: 

- члени атестаційної комісії можуть у письмовій формі викласти окрему думку щодо рішення атестаційної комісії, яка додається до протоколу.(п. 3.7 Положення) 

√ Не пізніш як за 10 днів до проведення атестації під підпис ознайомити педагогічних працівників з характеристиками їхньої діяльності.(п. 3.4 Положення) 

√ На кожного педагогічного працівника, який атестується, оформити атестаційний лист у двох примірниках за формою згідно з додатком до Положення.(п. 3.10 Положення) 

√ Відразу після підсумкового засідання атестаційної комісії під підпис повідомити працівникам, які атестуються, рішення атестаційної комісії.(п. 3.10 Положення) 

Пам’ятайте, що: 

- до 10 жовтня до атестаційної комісії навчального закладу подаються заяви педагогічних працівників про позачергову атестацію, про перенесення строку атестації. Працівники, включені до списків осіб, які підлягають черговій атестації, мають право подавати до атестаційної комісії заяви про присвоєння більш високої кваліфікаційної категорії (тарифного розряду);(п. 3.1 Положення) 

- атестація педагогічних працівників здійснюється атестаційними комісіями у такі строки: комісіями І рівня — до 1 квітня, II рівня — до 10 квітня, III рівня — до 25 квітня;(п. 3.5 Положення) 

- засідання атестаційної комісії навчального закладу проводиться у присутності педагогічного працівника, який атестується;(п. 3.6 Положення) 

- за рішенням атестаційної комісії атестація може бути проведена за відсутності працівника, якщо він не з’явився на засідання атестаційної комісії з об’єктивних причин (службове відрядження, територіальна віддаленість, тривала хвороба та інші причини, що перешкоджають присутності на засіданні) і дав на це письмову згоду, за винятком випадків атестації працівників, стосовно яких порушено питання про невідповідність займаній посаді;(п. 3.6 Положення) 

 -засідання атестаційної комісії навчального закладу є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як 2/3 її членів;

- рішення атестаційної комісії навчального закладу ухвалюється простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів атестаційної комісії. У разі однакової кількості голосів «за» і «проти» рішення ухвалюється на користь працівника, який атестується.(п. 3.8 Положення) 

√ Не пізніше трьох днів після підсумкового засідання атестаційної комісії під підпис видати педагогічним працівникам, які атестуються, другі примірники атестаційних листів.(п. 3.10 Положення) 

 

    Права атестаційної комісії навчального закладу 

√ Атестувати педагогічних працівників на відповідність займаним посадам.(п. 2.12 Положення) 

√ Присвоювати кваліфікаційні категорії «спеціаліст», «спеціаліст другої категорії», «спеціаліст першої категорії» (атестувати на відповідність раніше присвоєним кваліфікаційним категоріям). (п. 2.12 Положення) 

√ Порушувати клопотання перед атестаційною комісією вищого рівня про присвоєння педагогічним працівникам кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» (про відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії») та про присвоєння педагогічних звань (про відповідність раніше присвоєним педагогічним званням).(п. 2.12 Положення) 

√ Ухвалювати рішення про відповідність працівника займаній посаді за умови виконання ним заходів, визначених атестаційною комісією, у разі виявлення окремих недоліків у роботі педагогічного працівника, які не вплинули на якість навчально— виховного процесу.(п. 3.12 Положення) 

√ Установлювати строк (але не більше одного року) проведення повторної атестації педагогічних працівників, які атестовані на відповідність займаній посаді за умови виконання певних заходів, спрямованих на усунення виявлених недоліків.(п. 6.2 Положення) 

√ Ухвалювати рішення про невідповідність педагогічного працівника займаній посаді.(п. 6.3 Положення) 

√ Проводити повторну атестацію педагогічних працівників, які атестовані на відповідність займаній посаді за умови виконання певних заходів, з метою перевірки виконання визначених атестаційною комісією заходів та ухвалювати рішення про відповідність (невідповідність) працівника займаній посаді.(п. 6.2 Положення) 

√ Створювати експертні групи для об’єктивного оцінювання професійної діяльності педагогічних працівників. 

(п. 2.15 Положення)

 

За матеріалами: УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ. №2/2012.