Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №218 комбінованого типу Криворізької міської ради

 

Методична робота

 

Методична робота в дошкільному закладі КЗДО №218 КТ КМР ґрунтується на сучасних досягненнях психолого-педагогічної науки з урахуванням професійної та особистої зрілості педагогів.

 

Методична робота закладу спрямована на:

- вивчення та розвиток педагогічної компетентності кожного вихователя;

- стимулювання творчого потенціалу педагогів; 
- підвищення педагогічної культури педагогів; 
- вдосконалення педагогічної майстерності; 
- розвиток спеціальних умінь та навичок;

- формування навичок самостійного аналізу власної педагогічної діяльності.

 

Мета методичної роботи: 

- вивчення та розвиток педагогічної компетентності кожного вихователя;

- стимулювання творчого потенціалу водночас із формуванням навичок самостійного аналізу власної педагогічної діяльності

 

Напрямки методичної роботи: 
• підвищення соціально – психологічної культури вихователів; 
• вдосконалення педагогічної майстерності; 
• сприяння в опануванні світовою та національною, мовою і побутовою культурою; 
• розвиток спеціальних умінь та навичок
 

 

Принципи методичної роботи:
• педагогічна співпраця з вихователем; 
• робота в режимі довіри, доброзичливості;
• творча атмосфера , стимулювання творчої активності; 
• принцип допоміжно – регульованого контролю; 
• надання вихователеві права вибору; 
• системність методичних заходів; 
• принцип "Я – повідомлень” у спілкуванні; 
• щоденна допомога; 
• випереджувальний характер методичної роботи

 

Зміст методичної роботи реалізується через такі форми: 
Колективні:

- інструктивно-методичні наради;

- педагогічні ради;

- педагогічні читання;

- теоретичні семінари;

- семінари-практикуми;

- колективні перегляди освітнього процесу

 

Групові:

- методичні об'єднання вихователів дошкільних груп;

- робота творчих груп;

- консультації

 

Індивідуальні:

- наставництво;

- самоосвіта;

- взаємовідвідування;

- робота над проблемними питаннями;

- атестація

 

Осередком методичної роботи в закладі є методичний кабінет

В методичному кабінеті закладу створені умови для організації методичної  роботи

Інформаційні матеріали:

- нормативні документи, інструктивно – методичні матеріали;

- матеріали з правової освіти;

- управління та контроль;

- ділові дані про педпрацівників ЗДО;

- матеріали атестації педпрацівників;

- робота з батьками;

- матеріали участі ЗДО в районних заходах;

- фото, відео – матеріали.

        Вся методична робота в дошкільному закладі підпорядкована систематичному плану роботи, який складається на основі глибокого аналізу за минулий навчальний  рік, комплексного вивчення результатів, здобутків, педагогічних знахідок. До річного планування залучаються всі працівники закладу, враховуючи їхню кваліфікацію, творчі здібності, можливості, їхні запити, побажання, зауваження.
     Види і форми планування освітнього процесу в закладі обговорюються та схвалюються педрадою на початку навчального року. При плануванні роботи дошкільного закладу керуємося принципом актуальності, науковості, наступності, перспективності, системності, які забезпечують відповідність змісту планів досягненням психолого-педагогічної науки та позитивного педагогічного досвіду, орієнтацію змісту плану на потреби сьогодення та забезпечення якості розвитку, вихованості та навченості дітей.

      Велика увага приділяється спрямуванню зусиль педагогічного колективу на реалізацію сучасного особистісно-орієнтованого підходу до дітей, який передбачає формування у дитини здібностей і бажання усвідомлювати себе як особистість. Ці домінуючі ідеї обговорюються на педагогічних радах, педагогічних читаннях, під час індивідуальних і групових консультацій. На їх основі здійснюється корекція педагогічного стилю роботи вихователів. 
     Професійному зростанню педагогічних працівників закладу сприяють курси підвищення кваліфікації при ДОІППО, відвідування обласних та районних семінарів, методоб’єднань,участь у роботі творчих груп, самоосвіта. 
       В дошкільному закладі створені умови для підвищення професійного рівня та формування компетентності педагогів. Вдало поєднанні колективні, групові та індивідуальні форми методичної роботи сприяють ефективному росту фахової майстерності педагогів. Відповідно до річного плану в закладі створена творча група з досвічених вихователів, яка працює над вивченням інноваційних технологій, опрацюванням актуальних для дошкільного закладу питань та впровадженням їх в практику роботи з дітьми. Належна увага приділяється вивченню передового педагогічного досвіду вихователів закладу, в даному напрямку проводиться широка роз'яснювальна та консультативна допомога для орієнтування у виборі тематики досвіду, правильного викладення матеріалу за відповідним напрямком роботи, підходів до оформлення. 

 

 

Методична робота з кадрами

Мета: З метою реалізації вимог Базового компоненту дошкільної освіти та програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське довкілля», програми розвитку старших дошкільників «Впевнний старт» сприяти розвитку творчого потенціалу та інноваційної компетентності, освоєнню нового соціального, професійного досвіду педагогів. Науково–методичну роботу спрямовувати на вдосконалення освітньо-виховного процесу, впровадження в практику цілісного підходу до розвитку особистості дитини.