Криворізька початкова школа №218 Криворізької міської ради

 

Права і обов'язки учнів

Здобувачі освіти КПШ №218 КМР мають право на:( ст.53 З-ну “Про освіту”)

-  навчання впродовж життя та академічну мобільність;

-  індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладів освіти і запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання;

-  якісні освітні послуги;

- справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання, 

- відзначення успіхів у своїй діяльності;

- свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо;

-  безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці;

-  повагу людської гідності;

- захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;

-  користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою Закладу  у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;

-  доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі;

-  трудову діяльність у позанавчальний час;

- особисту або через своїх законних представників участь у громадському самоврядуванні та управлінні закладом освіти;

- інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення.

 

 

 Здобувачі освіти КПШ №218 КМРзобов’язані:

- виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;

-  поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

-  відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;

-  дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку  Закладу, а також умов договору про надання освітніх послуг (за його наявності).